Vilniaus DNSB

VILNIAUS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ASOCIACIJOS VEIKLA

Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacija įsteigta 1995 metais ir veikia pagal įstatus.

Asociacija organizuoja savo nariams vieną kartą per mėnesį Vilniaus savivaldybės salėje bendrijų atstovų susitikimus, kurių metu nagrinėjami aktualūs bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir eksploatavimo klausimai – šilumos ūkio paruošimas šildymo sezonui ir veiksmai, šildymo sezonui pasibaigus; bendrijų šilumos ūkio priežiūra; statinių bendrojo naudojimo objektų priežiūros organizavimas ir būklės kontrolė; ataskaitinių ir ataskaitinių-rinkiminių susirinkimų organizavimas bendrijose; bendrijų metų biudžeto ir komunalinių paslaugų tarifų nustatymas ir tvirtinimas; bendrijų finansinė buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė; daugiabučių namų modernizavimas (atnaujinimas); aktualių teisės aktų aptarimas ir naujų teisės aktų pristatymas; susipažindinimas su teikiamais pasiūlymais ir pastabomis, teikiamomis valstybės institucijoms; susitikimai su įvairių įmonių, susijusių su komunalinėmis paslaugomis ir modernizavimo (atnaujinimo) darbais, atstovais; susitikimai su valstybės institucijų atstovais.

Taip pat Asociacija savo nariams nemokamai teikia konsultacijas visais bendrijų veiklos klausimais, esant būtinybei Asociacijos atstovai pagal išankstinį susitarimą dalyvauja bendrijų narių susirinkimuose, nagrinėja skundus ir gina teisėtus bendrijos narių interesus. Asociacijoje veikia finansų ir audito skyrius, teikiantis finansinės buhalterinės apskaitos paslaugas pagal sutartį ir nemokamas konsultacijas šiais klausimais. Asociacijoje dirba teisininkas, kuris Asociacijos narius nemokamai konsultuoja teisiniais klausimais.

SKELBIMAS (2021-07-14, Vilnius)

Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacija praneša, kad 2021 m. rugpjūčio 16 dieną, 18 val., Park Town, verslo centro konferencijų salėje (adresu: Lvovo g. 105, Vilniuje) vyks visuotinis rinkiminis Asociacijos narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Vilniaus DNSB asociacijos prezidento rinkimai; 2. Valdybos narių rinkimai; 3. Revizoriaus rinkimai; 4. Einamieji ir kiti klausimai.

 

 

 

 

 

Asociacija atlieka tam tikrą darbą dalyvaudama teisės aktų kūrimo procese, tiek veikdama tiesiogiai, teik veikdama per Respublikinį darinį – Respublikinius būsto valdymo ir priežiūros rūmus, – kurių narė ji yra. Kai parengiamas ir priimamas teisės aktas, kuriame yra įvertinti ir bendrijų bei jų narių – patalpų savininkų – vartotojų interesai, naudą gauna visi išvardinti subjektai, dažnai nepriklausomai nuo jų valios ar aktyvumo. Teikėme pastabas projektams arba dalyvavome darbo grupėse, kur buvo rengiami naujas Vartotojų teisių apsaugos įstatymas; naujas Šilumos ūkio įstatymas; taisomas Teismų įstatymas; naujas Daugiabučių namų savininkų bendrijų (Bendrijų) įstatymo projektas; naujos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės ir daugybė kitų šilumos ūkio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, kuriuos rengė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir Ūkio (dabar Energetikos) ministerija; Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) įstatymų paketas ir jų įgyvendinamieji poįstatyminiai teisės aktai; ir daugybė kitų teisės aktų iš įvairių su daugiabučių namų patalpų savininkų interesais susijusiose sferose.

Vilniaus DNSB pavyzdiniai įstatų projektai

Metų
Patirties

16+

Lietuvos būsto rūmai aktyviai bendradarbiauja su Vyriausybės kanceliarija, su Seimo Aplinkos komitetu, Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, su kitomis valstybinėmis institucijomis, su miestų ir rajonų savivaldybėmis, su nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis būsto, gamtosaugos srityje, su nevyriausybinėmis organizacijomis, ginančiomis vartotojų teises.

istorija

Būsto rūmai įsteigti 2004 metų lapkričio 12 dieną ir veikia visoje Lietuvos teritorijoje.

Parašykite mums