Elgesio kodekso komisija

LIETUVOS RESPUBLIKINIŲ BŪSTO VALDYMO IR PRIEŽIŪROS RŪMŲ ELGESIO KODEKSO
KONTROLĖS KOMISIJOS REGLAMENTAS

PATVIRTINTA:   Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų Tarybos 2010-05-06 posėdyje   Protokolas Nr. 16

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų  (toliau – Būsto rūmai) narių, kaip Būsto rūmų Elgesio kodekso saistomų subjektų, ir jų atstovų elgesį vertina Būsto rūmų Elgesio kodekso kontrolės komisiją (toliau – Elgesio KK komisija arba Komisija).
 2. Komisija atsakinga už Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų kodekso (kitur tekste – Elgesio kodeksas, Kodeksas) laikymosi priežiūrą, įskaitant patarimus ir rekomendacijas, susijusius su Kodekso taikymu.
 3. Elgesio KK komisiją steigia Būsto rūmų Taryba. Taryba tvirtina Elgesio KK komisijos reglamentą (toliau – Reglamentas), jos narių skaičių bei personalinę sudėtį. Komisiją sudaro ne mažiau penkių narių.
 4. Rotacijos principu abėcėlės tvarka Komisijos nariai atlieka Komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo funkcijas.
 5. Komisija skiriama laikotarpiui iki trijų metų. Jos kadencija baigiasi Būsto rūmų suvažiavime išrinkus naują Tarybą.
 6. Komisijos kvorumą sudaro keturi nariai. Sprendimai Komisijoje priimami balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Pirmininko (jo nesant, pavaduotojo) balsas.
 7. Komisija turi teisę gauti medžiagą, reikalingą pranešimui dėl Kodekso pažeidimo išnagrinėti, iš Kodekso pažeidimais įtariamo subjekto. Subjektas gali atsisakyti suteikti informaciją, kuri yra laikoma subjekto komercine paslaptimi.
 8. Techniškai Komisijos darbą užtikrina Busto rūmų biuras.
 1. Komisija yra atskaitinga Busto rūmų Tarybai.  Komisija parengia metinę savo darbo ataskaitą, kuri pristatoma Busto rūmų suvažiavime. Metinė Komisijos ataskaita skelbiama Busto rūmų tinklalapyje.
 2.  Komisija užtikrina, kad tiek vartotojų, tiek Būsto rūmų narių, tiek kitų subjektų Pranešimai dėl Kodekso pažeidimų, kuriuos padarė (daro) Būsto rūmų narys, būtų nagrinėjami ir vertinami vienodai.
 1. Pranešimai dėl šio Kodekso pažeidimų turi būti pateikiami raštu Būsto rūmams, pridedant pažeidimo faktą patvirtinančius dokumentus.
 2. Pastebėjusi Kodekso pažeidimą Komisija gali pradėti nagrinėti pažeidimo atvejį savo iniciatyva.

KOMISIJOS DARBO IR FINANSAVIMO TVARKA 

 1. Komisija posėdžiauja, gavusi pranešimų apie Kodekso pažeidimus ar norėdama nagrinėti bet kuriuos kitus klausimus, susijusius su Kodeksu ar Komisijos atsakomybės sritimi.  Komisijos posėdžiai yra šaukiami Komisijos pirmininko (jam nesant – jo pavaduotojo) sprendimu.
 2. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolai ir kita Komisijos medžiaga saugojami Būsto rūmuose nustatyta dokumentų saugojimo tvarka.
 3. Komisija gali kreiptis pagalbos į specialistus. Teikiantys konsultacijas specialistai gali būti kviečiami dalyvauti Komisijos pasėdžiuose eksperto teisėmis.
 4. Siekiant išvengti interesų konflikto, reikalaujama, kad Komisijos nariai iki pažeidimo nagrinėjimo nurodytų visus interesus, susijusius su pažeidimu. Pirmininkas (pavaduotojas) nustato, ar toks narys gali balsuoti, nagrinėjant pranešimą apie pažeidimą. Jeigu Komisijos narys yra susijęs su ieškovu arba atsakovu, jis turi nusišalinti ir nedalyvauti atitinkamo sprendimo priėmime (nebalsuoti dėl jo).
 5. Jeigu ginčo tarp ieškovo ir atitinkamo subjekto faktinių aplinkybių iš gauto Pranešimo apie Kodekso pažeidimą neįmanoma tinkamai nustatyti, Komisija gali pakviesti dalyvauti posėdyje tiesiogiai susijusius asmenis ir pateikti jiems klausimus bei gauti papildomą informaciją žodžiu. Ginčo dalyviai gali pasinaudoti tuo kvietimu arba (ir) pateikti paaiškinimus raštu.
 6. Komisija ir jos nariai įsipareigoja saugoti visą informaciją, kurią yra gavę per pažeidimo tyrimą iš subjektų, kaip konfidencialią, ir nenaudoti jos kitais tikslais.
 7. Komisijos išlaidos dengiamos iš Būsto rūmų biudžeto. Sudarydami biudžetą, Būsto rūmų Taryba (Suvažiavimas) privalo atskiroje eilutėje numatyti (skirti) lėšas pagal Komisijos iš anksto pateiktą planuojamų išlaidų sąmatą.

PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS NAGRINĖJIMO TVARKA 

 1. Komisijos Pirmininkas, gavęs pranešimą apie galimą Kodekso pažeidimą, ne vėliau nei per penkiolika kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo sušaukia Komisijos posėdį, kuriame preliminariai įvertinama gauta medžiaga ir nustatoma, ar pranešimas apie pažeidimą priklauso Kodekso reguliavimo sričiai. Komisija, nusprendusi, kad pranešimas apie pažeidimą priklauso Kodekso reguliavimo sričiai, apie tai informuoja ieškovą ir atsakovą.
 2. Jeigu Komisija nusprendžia, kad pranešime nurodytas pažeidimas nepatenka į Kodekso reguliavimo sritį, apie tai informuojamas pranešimą pateikęs asmuo.
 3. Komisija taipogi nenagrinėja Pranešimų apie Kodekso pažeidimą tais atvejais, kai tą pažeidimą nagrinėja kuri nors Valstybinė ginčus nagrinėjanti institucija, teisėsaugos institucija ar teismas (išskyrus atvejus, kai ginčus nagrinėjanti institucija, teisėsaugos institucija ar teismas paprašo Būsto rūmų išvados), arba ginčus nagrinėjanti institucija, teisėsaugos institucija yra priėmusi sprendimą, arba yra įsigaliojęs teismo sprendimas dėl šio pažeidimo.
 4. Pirmininkas gali ir nešaukti Komisijos posėdžio dėl preliminaraus pranešimo įvertinimo, o pasikonsultuoti ryšio priemonėmis tuo klausimu su Komisijos nariais.
 5. Pradėdama Pranešimo nagrinėjimo procedūrą, Komisija kreipiasi į atitinkamo subjekto, įtariamo pažeidus atitinkamas Kodekso normas, vadovą raštu (faksu arba elektroniniu paštu), prašydama pakomentuoti pranešime išdėstytą medžiagą, ir nustato terminą atsakymams bei pastaboms pareikšti.
 6. Gavęs Komisijos kreipimąsi dėl galimo pažeidimo, atitinkamas subjektas per penkiolika kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo Komisijos rašto išsiuntimo, Komisijai turi pateikti atsakymą raštu. Siunčiant atsakymą paštu, siuntimo dieną jis taip pat turi būti išsiųstas Komisijai faksu arba elektroniniu paštu. Negavusi subjekto atsakymo per penkiolika kalendorinių dienų nuo tos dienos, kada buvo išsiųstas kreipimasis, Komisija, esant reikalui, gali nagrinėti pažeidimą nelaukdama atsakymo.
 7.  Komisijai surinkus pakankamai informacijos apie galimą pažeidimą, bet ne vėliau kaip per  šešias savaites nuo pranešimo apie pažeidimą gavimo, sušaukiamas Komisijos posėdis, per kurį priimamas sprendimas dėl Kodekso pažeidimo. Jeigu per šį posėdį sprendimas nepriimamas, tai per dvi savaites turi būti organizuojamas kitas posėdis, kuriame būtų priimtas galutinis sprendimas.
 8.  Pranešimas dėl pažeidimo turi būti išnagrinėtas iš esmės ir priimtas galutinis sprendimas ne ilgiau nei per du mėnesius nuo jo gavimo dienos.  

KOMISIJOS SPRENDIMAI 

 1. Jeigu Komisija nusprendžia, kad Kodeksas buvo pažeistas, apie tai pranešama ieškovui ir atsakovui, nurodant sprendimo motyvus.
 2. Už Subjekto ar jo atstovo padarytą Elgesio kodekso normų pažeidimą, gavusi iš Etikos kodekso kontrolės komisijos pagrįstą pranešimą, Būsto rūmų taryba Subjektui gali skirti nuobaudą:
  1. įspėjimą;
  2. viešą paskelbimą Būsto rūmų tinklalapyje apie Elgesio kodekso normų pažeidimą;
  3. baudą (rekomenduojamas baudos dydis nustatomas Būsto rūmų suvažiavime).
 1. Subjektui ar jo atstovams nuolat pažeidžiant Elgesio kodekso reikalavimus, jo narystė Būsto rūmuose gali būti sustabdyta arba panaikinta.
 2. Tuo atveju, kai Komisija konstatuoja, kad nusižengta nebuvo, toks Komisijos sprendimas neskelbiamas, apsiribojama tik ieškovo ir atsakovo informavimu apie priimtą sprendimą ir jo motyvus.  

Metų
Patirties

16+

Lietuvos būsto rūmai aktyviai bendradarbiauja su Vyriausybės kanceliarija, su Seimo Aplinkos komitetu, Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, su kitomis valstybinėmis institucijomis, su miestų ir rajonų savivaldybėmis, su nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis būsto, gamtosaugos srityje, su nevyriausybinėmis organizacijomis, ginančiomis vartotojų teises.

LIETUVOS RESPUBLIKINIŲ BŪSTO VALDYMO IR PRIEŽIŪROS RŪMŲ NARIŲ ELGESIO KODEKSAS

 Elgesio kodeksas patvirtintas Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų suvažiavime 2009 m. kovo 19 d. 

                      1 straipsnis. Tikslai.
                      1. Nustatyti aukštesnius elgesio standartus, negu numatyta pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, taikytinus Elgesio kodekso saistomų subjektų ir jų atstovų santykiuose su buitiniais ir komerciniais vartotojais, kitais subjektais ir trečiaisiais asmenimis.
                      2. Nustatyti Elgesio kodekso normų taikymo ypatumus.
                      3. Didinti vartotojų pasitikėjimą Būsto rūmų nariais ir juos vienijančiais Būsto rūmais.
                      Įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų vykdymas yra savaime privalomas, todėl nėra šio Elgesio kodekso dalykas.

                      2 straipsnis. Tekste vartojamos sąvokos ir trumpiniai.
                      1. Elgesio kodeksas – vienos arba kelių konkrečių sričių komercinės veiklos subjektų ar verslo sričių komercinės veiklos subjektų, taip pat pelno nesiekiančių subjektų susitarimo pagrindu nustatytos ir įstatymais ar kitais teisės aktais nepatvirtintos jų elgesio normos (taisyklės).
                      2. Už Elgesio kodeksą atsakingas subjektas – asmuo, įskaitant komercinės veiklos subjektą, komercinės veikos subjektų grupę, pelno nesiekiantį subjektą ar jų įsteigtą savanoriškos kontrolės instituciją, atsakingas už Elgesio kodekso sudarymą ir peržiūrą ir Elgesio kodekso saistomų subjektų kontrolę.
                      3. Buitinis vartotojas – buto ir/ar kitų patalpų savininkas – fizinis asmuo, kuris priima sprendimą pirkti, perka ir naudoja produktą asmeniniams šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
                      4. Komercinis vartotojas – buto ir/ar kitų patalpų savininkas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris priima sprendimą pirkti, perka ir naudoja produktą poreikiams, susijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
                      5. Vidutinis vartotojas – vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus, atsižvelgiant į socialinius, kultūros ir kalbos veiksnius.
                      6. Diskreditavimas – veiksmai ar neveikimas, kuriais pakertamas pasitikėjimas, griaunamas ar mažinamas autoritetas.
                      7. Būsto rūmai – Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai, trumpasis pavadinimas.
                      8. Būsto rūmų narys – šis terminas taikomas tik Būsto rūmų  nariams ir netaikomas nariams – rėmėjams.
                      9. Subjektas – čia, Būsto rūmų narys – komercinės veikos subjektas, bet kuris kitas Būsto rūmų narys, saistomas šio Elgesio kodekso normų.
                      10. Subjekto atstovas – bet kuris Subjekto vadovas, vadybininkas, buhalteris ar kitas darbuotojas, įskaitant asmenis, susijusius su Subjektu privatinės teisės sutartimis (pvz., patentininkai, asmenys, dirbantys pagal autorines sutartis), darbo reikalais kontaktuojantis su buitiniais ir komerciniais vartotojais.
                      Kitos sąvokos vartojamos remiantis Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais.

                      3 straipsnis.  Bendrosios nuostatos.
                      1. Elgesio kodeksas taikomas visiems Būsto rūmų nariams, įskaitant tuos, kurie tapo nariais, kai  Elgesio kodeksas jau buvo priimtas.
                      2. Elgesio kodekso reikalavimai galioja visoms Būsto rūmų nario veiklos rūšims, kurias jis vykdo, įskaitant veiklas: daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimas, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų ir nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimo organizavimas, priežiūra, remontas ir kitoks tvarkymas, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra (eksploatavimas).           
                      3. Elgesio kodeksas apibrėžia tik minimalias elgesio normas; kiekvienas Subjektas gali taikyti aukštesnius elgesio standartus savo nuožiūra.
                      4. Kai susiduria su atvejais, kurie nesureguliuoti teisės normomis, arba kai turi pasirinkimo galimybę, Subjektas ir jo atstovai vadovaujasi bendraisiais civilinės teisės principais, įskaitant teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus.
                      5. Subjektas ir jo atstovai turi laikytis Elgesio kodekso normų ir jomis vadovautis tiek Subjektų tarpusavio santykiuose, tiek santykiuose su vartotojais ir trečiaisiais asmenimis.
                      6. Kiekvienas Subjektas turi principingai ir kritiškai vertinti kitų Būsto rūmų narių veiksmų (neveikimo) atitiktį  Elgesio kodekso reikalavimams.

                      4 straipsnis. Bendrieji reikalavimai Subjektams.
                      1. Subjektas turi saugoti nepriekaištingą Būsto rūmų ir narystės juose reputaciją, savo veiksmais ar neveikimu neturi diskredituoti savęs ir Būsto rūmų; turi gerbti teisėtus ir pagrįstus vartotojų lūkesčius.
                      2. Subjektas negali užsiimti nesąžininga paslaugų pardavimo veikla, tai yra ši jo veikla negali būti klaidinanti, agresyvi, iš esmės iškreipianti vidutinio vartotojo, kuriam skirtos siūlomos paslaugos, arba kai jos skirtos tam tikrai vartotojų grupei, vidutinio grupės nario ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu.
                      3. Subjektui suteiktos galios turi būti naudojamos tik tiems tikslams, kuriems jos atitinkamų nuostatų buvo suteiktos. Subjektas turi ypač vengti naudotis šiomis galiomis įstatymų nepagrįstiems tikslams arba tikslams, kurie yra priešingi vartotojų interesams, siekti.
                      4. Subjektas turi rūpintis, kad sprendimai, darantys poveikį vartotojų ekonominėms teisėms ir teisėtiems interesams, atitiktų ne tik įstatymus, kitus teisės aktus, bet ir Elgesio kodekso reikalavimus.
                      5. Subjektas turi vengti teismo ginčų su vartotojais, išskyrus atvejus, kai Subjekto pozicija kilus ginčui ne tik formaliai atitinka teisės aktų reikalavimus, bet kartu atitinka ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus.
                      6. Subjektas turi pareigą ginti administruojamų daugiabučių namų patalpų savininkų – vartotojų ekonominius ir kitus teisėtus interesus ne tik savo veiklos srityje (daugiabučio namo bendrosios nuosavybės valdymas ir kt.), bet ir susijusiose (pvz., šilumos,  elektros energijos, taip pat karšto ir šalto vandens tiekimo) srityse.
                      7. Subjektas turi ginti konkrečios vartotojų grupės (daugiabučio namo patalpų savininkų) daugumos ekonominius ir kitus teisėtus interesus, nors ta dauguma gali būti pasyvi ir nereiškianti savo reikalavimų.
                      8. Subjektas turi siūlyti daugiabučio namo patalpų savininkams savo paslaugas, nors ir viršijančias jo pareigas pagal teisės aktus, tačiau būtinas siekiant įgyvendinti vartotojų ekonomines teises ir teisėtus interesus (rasti ar atkurti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos projektą; įpareigoti patalpų savininkus, neteisėtai pakeitusius šildymo sistemos elementus, atkurti sistemos būklę, buvusią iki pažeidimo; siūlyti vartotojams atlikti dalinį pastato atnaujinimą siekiant efektyviai taupyti energijos išteklius minimaliomis sąnaudomis ir pan.).
                      9. Savo veikla Subjektas siekia ugdyti atsakingą vartotoją, ugdyti bendruomeninę savimonę, diegti ir puoselėti vartotojų grupių savivaldos apraiškas.
                      10. Subjektas tobulina bendravimo su vartotojų grupėmis kultūrą: susirinkimus veda demokratiškai, tinkamomis sąlygomis (tinkamose patalpose).
                      11. Subjektas turi šviesti vartotoją, informuoti jį apie teisės aktų pasikeitimus, darančius įtaką vartotojų padėčiai Subjekto veiklos srityje ir susijusiose srityse.
                      12. Subjektas turi vengti bet kokios nepateisinamos vartotojų diskriminacijos dėl tautybės, lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, neveiksnumo, amžiaus ar seksualinės orientacijos.
                      13. Subjektas siekia užtikrinti, kad teikiama informacija būtų nešališka, išsami ir neklaidinanti.     
                      14. Subjektas turi užtikrinti vartotojų asmens duomenų slaptumą ir apsaugą nuo neteisėto atskleidimo ar naudojimo.      
                      15. Kiekvienas vartotojo skundas ar pareiškimas, adresuotas Subjektui, turi būti jo išsamiai išnagrinėtas; iš jų turi būti padarytos išvados profilaktiniam darbui su vartotojais ateityje.
                      16. Subjektas siekia nuolat tobulinti savo organizacinę ir profesinę veiklą, kelti savo atstovų kvalifikaciją, atnaujinti jų profesines žinias.
                      17. Darbuotojus su Elgesio kodeksu Subjektas supažindina savo nustatyta tvarka.
                      18. Subjektas atsako už savo atstovų veiklos atitiktį Elgesio kodekso raidei ir prasmei.

                      5 straipsnis. Papildomos normos Subjektų atstovams.
                      1. Subjektas turi siekti, kad jo atstovas būtų lojalus jam ir Būsto rūmams ir pasižymėtų toliau  nurodytomis savybėmis:
                      1.1. Atstovas turi būti profesionalus, tinkamai ir atsakingai atlikti savo pareigas vartotojų atžvilgiu.
                      1.2. Atstovo darbinė veikla turi atitikti profesinio atidumo reikalavimus.
                      1.3. Atstovas turi būti paslaugus, korektiškas, mandagus ir vartotojams pasiekiamas, teikti vartotojui reikiamą informaciją teisės aktų ir Subjekto parengtų teisės aktų nustatyta tvarka.
                      1.4. Atstovas turi būti sąžiningas, neturi siekti asmeninės naudos, išnaudoti vartotojo.          
                      2. Dėl padarytos ir neigiamai vartotojų teises ar teisėtus interesus paveikusios klaidos Subjekto atstovas turi atsiprašyti ir per įmanomai trumpiausią laiką ir pačiu tinkamiausiu būdu stengtis ištaisyti neigiamas pasekmes.

                      6 straipsnis. Elgesio kodekso laikymasis ir laikymosi kontrolė. Atsakomybė už pažeidimus.
                      1. Būsto rūmų nariai įsipareigoja laikytis Elgesio kodekso reikalavimų. 
                      2. Šio Elgesio kodekso normos taikomos, kai nėra įstatymų ir kitų teisės aktų normų, reguliuojančių aptariamą ginčo santykį, taip pat kai Elgesio kodeksas nustato aukštesnius elgesio standartus negu teisės normos.
                      3. Į šio Elgesio kodekso normas atsižvelgiama aiškinantis, ar Subjektas tinkamai taikė  įstatymus ir kitus teisės aktus.
                      4. Elgesio kodekso reikalavimų vykdymą kontroliuoja Būsto rūmų elgesio kodekso kontrolės komisija jos reglamento nustatyta tvarka. Reglamentas rengiamas remiantis Būsto rūmų įstatais.
                      5. Už Subjekto ar jo atstovo padarytą Elgesio kodekso normų pažeidimą, gavusi iš Etikos kodekso kontrolės komisijos pagrįstą pranešimą, Būsto rūmų taryba Subjektui gali skirti nuobaudą:
                                           1) įspėjimą;
                                           2) viešą paskelbimą Būsto rūmų tinklalapyje apie Elgesio kodekso normų pažeidimą;
                                           3) baudą (rekomenduojamas baudos dydis nustatomas Būsto rūmų suvažiavime).
                      6. Subjektui ar jo atstovams nuolat pažeidžiant Elgesio kodekso reikalavimus, jo narystė Būsto rūmuose gali būti sustabdyta arba panaikinta.

                      7 straipsnis. Baigiamosios nuostatos.
                      1. Subjektui, atsisakiusiam narystės Būsto rūmuose, Elgesio kodeksas nėra privalomas, tačiau jis lieka galioti visiems įvykiams, santykiams ir sandoriams, vykusiems ir sudarytiems tada, kai Subjektas dar buvo Būsto rūmų narys.
                      2. Būsto rūmų nariai peržiūrės Elgesio kodekso nuostatas ne rečiau kaip kas treji metai ir prireikus jas keis ar tobulins.

  Elgesio kodekso saistomų subjektų sąrašas

Ryšium su kai kurių miestų daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administratorių iki liepos 1 dienos skirimo iš naujo, savivaldybės klausia apie bendroves, kurios yra saistomos Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pagrindu priimtu Elgesio kodeksu.

Pastebėjome, kad kai kurios įmonės, norėdamos pateikti save kaip labai patikimos, savo deklaracijose skelbia, kad yra saistomos Elgesio kodekso normomis ir taip siekia užsitikrinti palankesnį gyventojų požiūrį. 
 Suprantama, kad Elgesio kodekso saistymas  turėtų būti laikoma privalomumu ir pirmenybe prieš kitas įmones, bet patikrinus, pasirodo, kad taip nėra, kai kurių įmonių deklaracijose nurodomi klaidinantys duomenys.
 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba privalo būti informuojama apie Elgesio kodekso priėmimą ir  apie už elgesio kodeksus atsakingus subjektus. Tiesioginė nuoroda http://www.vvtat.lt/index.php?2455193429 
 Skelbiame Būsto valdymo įmonių (Daugiabučius namus administruojančios įmonės) sąrašą, kurios yra priėmusios papildomus įsipareigojimus dėl teikiamų paslaugų kokybės ir yra papildomai kontroliuojamos Elgesio kodekso reikalavimais, bei Elgesio kodekso laikymosi priežiūros komisijos:

EIL. NR. ĮMONĖ PAVADINIMAS REGISTRAVIMO ADRESAS
1. UAB „Jūros būstas“ Minijos g. 130, 93244 Klaipėda
2. UAB „Vėtrungės būstas“              Kauno g. 5, 91156 Klaipėda
3. UAB „Žaidas“     Žiburio g. 10-2, 63235 Alytus
4. UAB „Tauragės butų ūkis“            Prezidento g. 17, 72253 Tauragė    (Išbraukti iš sąrašų)
5. Savivaldybės įmonė „Telšių butų ūkis“    Plungės g. 29, 87329 Telšiai
6. UAB „Pašilaičių būstas“  Medeinos g. 8A, 06112 Vilnius
7. UAB „Žardės būstas“      Taikos pr.117, 94231 Klaipėda
8. UAB „ Utenos butų ūkis“              Rašės g. 1, 28197  Utena   (Išbraukti iš sąrašų)
9. UAB „Ukmergės butų ūkis“         S. Daukanto g 18, 20176 Ukmergė
10. UAB „Kaišiadorių butų ūkis“        Birutės g. 6, 56124 Kaišiadorys
11. UAB „Nemuno būstas“  Maironio g. 14b-4, 44298 Kaunas
12. UAB „Siregita“   Ryšininkų g. 6-21, 91117 Klaipėda
13. UAB  „Lazdynų būstas“  Architektų g. 13, 04118 Vilnius
14. UAB „Šiaulių būstas“       Žemaitės g. 20, 77167 Šiauliai 
15. UAB „Mažeikių butų ūkis“            Laisvės pr. 12, 89223 Mažeikiai
16. UAB „Šiaulių butų ūkis“ Vilniaus g. 255-19, 76345 Šiauliai          (Įmonė likviduota) 
17. UAB „Adminsta“               Justiniškių g. 64a-58, 05239 Vilnius
18. UAB „Žirmūnų būstas“   Kalvarijų g.156, 08207 Vilnius
19. UAB „Radviliškio būstas“             Maironio g. 65, 82129 Radviliškis
20. UAB „Šilėja“       Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius      (Narystė sustabdyta)
21. Civinity         Viršutinė g. 1, Klaipėda
22. Vilniaus DNSB asociacijos  nariai                Stiklių g. 8, 01131  Vilnius
23. Šiaulių AMDNSB  nariai              Aušros al.15, Šiauliai
24. IĮ „Devilmora“    Totorių g. 22-10, 01121 Vilnius
25. UAB „Mano sauga“         Medeinos g. 8A, Vilnius   (Nuo 2016 – 07 – 10 išbraukta iš narių sąrašo)
26. UAB „Joniškio butų ūkis“ Vilniaus g. 46, 84166 Joniškis
27. UAB „Būsto arka“             Žirmūnų g. 67A.,  09112  Vilnius     (Įmonė bankrutavo)
28. UAB „Senamiesčio ūkis“                Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius
29. Viešoji įstaiga „Akmenės būstas“              Respublikos g. 3b, 85149 Naujoji Akmenė
30. UAB „Naujininkų ūkis“   V. Šopeno g. 3B, 01314 Vilnius
31. UAB „Tavo pastogė“ Sodų g. 7, 89114 Mažeikiai
32. UAB „Marijampolės butų ūkis“ Šaulių g. 4, 68177 Marijampolė
33. UAB „Kelmės vietinis ūkis“ Žemaitės g. 23, 86143 Kelmė 
34. UAB „Antakalnio būstas“ Antakalnio g. 51, Vilnius 
35.  UAB „Laukininkų valda“ L. Giros g. 4, 92221 Klaipėda 
36.  NPSB Laisvės prospektas 88 Laisvės pr. 88, Vilnius 
37. DNSB „Kaštonas“, Raseiniai Vaižganto g. 20b, Raseiniai 
38.  UAB „Aukštaitijos būstas“ Nemuno g. 79, Panevėžys 
39.  DNSB „Žemaitija“ Vaižganto g. 22, Raseiniai 
40. DNSB „Taikos nuosavybė“ Taikos pr. 131-33, Klaipėda 
41. UAB „Danės būstas“ Kauno g. 5, Klaipėda 
42.  UAB „Saulės dominija“ Aušros alėja 53, 76302 Šiauliai 
42. UAB „Jonavos paslaugos“  Klaipėdos g. 17, Jonava (Išbraukta iš sąrašų)

Kitų bendro naudojimo objektus administruojančių įmonių, pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos duomenys (http://www.vvtat.lt/index.php?2455193429) , kurios būtų saistomos Elgesio kodekso papildomais reikalavimais, nėra.

INFORMACIJA

Naujienos

Paskutinė informacija, renginiai ir pranešimai

Green light for £100m Clydeside resi development

2019 8 vasario

Green light for £100m Clydeside resi development

2019 8 vasario

Green light for £100m Clydeside resi development

2019 8 vasario
RYŠIAI

Partneriai

Bendradarbiaujame su šiomis organizacijomis.
vvtatvgtutmsn

istorija

Būsto rūmai įsteigti 2004 metų lapkričio 12 dieną ir veikia visoje Lietuvos teritorijoje.

Parašykite mums