Taryba

Nariai

– Vidmantas Stonkus, UAB „Elotus“ vadovas;

– Dainius Popovas, UAB „Kelmės vietinis ūkis“ vadovas;

– Virginija Remeikienė, Šiaulių AMDNSB prezidentė;

– Rolandas Klimavičius, Vilniaus DNSB asociacijos prezidentas;

– Vilma Samaitienė, Kėdainių DN bendrijų asociacijos prezidentė;

– Jonas Ūselis, UAB „Adminsta“ vadovas;

– Vidmantas Žukauskas, AB „Panevėžio butų ūkis“ vadovas;

– Ramūnas Burokas, UAB „Mano būstas“/ Marijampolė vadovas;

– Aistė Cikanaitė-Jankauskė, UAB „Mano būstas“/ Vilnius vadovė;

Ką veikia Lietuvos būsto rūmų taryba?

1) ruošia metinę Būsto rūmų veiklos programą bei tikslines programas;
2) organizuoja Būsto rūmų įstatuose nustatytų tikslų ir Suvažiavimo sprendimų įgyvendinimą;
3) nustato samdomų darbuotojų skaičių, darbo užmokesčio fondą, darbo apmokėjimo tvarką, tvirtina pareigybines instrukcijas;
4) nustato Būsto rūmų prezidento darbo užmokesčio dydį;
5) nustato tikslinius mokesčius;
6) sprendžia kitų juridinių asmenų steigimo ir dalyvavimo juridinių asmenų kapitale klausimus, tvirtina įsteigtų juridinių asmenų įstatus;
7) priima sprendimus dėl įmonių, viešųjų įstaigų, fondų, visuomenės informavimo priemonių, filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų įstatus, skiria ir atleidžia šių įmonių, įstaigų, fondų, visuomenės informavimo priemonių, filialų ir atstovybių vadovus;
8) sprendžia narių, narių-rėmėjų priėmimo į Būsto rūmus ir šalinimo iš Būsto rūmų klausimus;
9) organizuoja savanoriškus darbus;
10) priima sprendimą dėl įstojimo į tarptautines ir nacionalines organizacijas;
11) nustato Būsto rūmų suvažiavimo darbotvarkę, rengia Suvažiavimo sprendimų projektus;
12) atsiskaito Suvažiavimui už atliktą darbą – ruošia ir pateikia kiekvienų praėjusių finansinių metų Būsto rūmų veiklos ataskaitą;
13) išklauso ir aprobuoja metinę revizoriaus (Revizijos komisijos) ataskaitą apie ūkinės komercinės veiklos patikrinimą;
14) gali pavesti revizoriui (Revizijos komisijai) atlikti neeilinį Būsto rūmų ūkinės finansinės veiklos patikrinimą;
15) steigia Ginčų (skundų) nagrinėjimo komisijas (skiria asmenis, nagrinėjančius skundus), kitas komisijas pagal poreikį ir tvirtina jų darbo reglamentus;
16) steigia Elgesio kodekso laikymosi kontrolės komisiją, tvirtina jos darbo reglamentą.