Nuo šiol atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo gyventojai vieno susirinkimo metu galės balsuoti dėl kelių finansuotojų pasirinkimo, turės galimybę balsuoti dėl rezervo statybos rangos darbams atlikti patvirtinimo ir lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti.

Šie pakeitimai numatyti aplinkos ministro Simono Gentvilo patvirtintose atnaujintose Pavyzdinėse butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formose ir Pavyzdinėse pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formose. Jos įsigalioja nuo vasario 7 d.

Projekto administratorius iš karto įgaliojamas dėl lengvatinio kredito sudarymo kreiptis į pirmąjį finansuotoją. Į antrąjį finansuotoją gali kreiptis tuo atveju, jeigu pirmasis nesutinka suteikti lengvatinio kredito, o projekto administratorius apie tai raštu informuoja butų ir kitų patalpų savininkus.

Pavyzdinė butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma ir jos priedai papildyti nuostatomis, susijusiomis su galimybe investicijų plane numatyti 20 proc. rezervą, kuris būtų apskaičiuojamas nuo statybos rangos dabų sumos energinį efektyvumą didinančioms ir kitoms priemonėms įgyvendinti. Numatyti konkretūs atvejai, kuriais šia galimybe būtų galima pasinaudoti.

Trumpinant renovacijos projektų įgyvendinimo procesą supaprastinta statytojo (užsakovo) funkcijų delegavimo procedūra. Siekiant, kad visą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) procesą nuo pradžios iki pabaigos galėtų koordinuoti butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotas projekto administratorius, padaryti pakeitimai, kurie leidžia projekto administratoriui vykdyti statytojo (užsakovo) funkcijas, numatytas Statybos įstatyme. Tai yra pavedimo sutartimi jam pavedama išimti tiek statybos leidimą, tiek statybos užbaigimo aktą.

Priėmus siūlomus pakeitimus, butų ir kitų patalpų savininkams bus aiškiau, kaip priimti sprendimus, susijusius su daugiabučio namo atnaujinimu (modernizavimu) – projekto parengimu ir jo įgyvendinimu, finansavimo procedūromis, kartu bus sutaupoma nemažai laiko. Tai viena iš priemonių daugiabučių modernizavimo projektų įgyvendinimui ir renovacijos procesui paspartinti.

Informacija paimta iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros tinklapio.

modernizuok.apva.lt